07136476172 - 09172030360 [email protected]
اختلالات شخصیت: علل، انواع، تشخیص و درمان

اختلالات شخصیت: علل، انواع، تشخیص و درمان

اختلالات شخصیت، گروهی از شرایط سلامت روان هستند که با الگوهای غیرقابل انعطاف و غیر معمول تفکر، احساس و رفتار مشخص می شوند. این تجربیات و رفتارهای درونی اغلب با انتظارات فرهنگی که یک فرد در آن زندگی می کند متفاوت است. اگر اختلال شخصیت دارید، ممکن است در برقراری ارتباط...