07136476172 - 09172030360 [email protected]
شرایط بحث برانگیز اختلال پردازش حسی!

شرایط بحث برانگیز اختلال پردازش حسی!

مقدمه برخی از کارشناسان می گویند اختلال پردازش حسی وجود ندارد. در حالی که برخی دیگر معتقدند که سزاوار شناخت بیشتر است. در یک قرار کاردرمانی در شیکاگو، یک درمانگر وزنه‌های رنگارنگ مچ دست و مچ پا را روی دختر بچه‌ای چهارساله می پیچید. بیمار مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش...