07136476172 - 09172030360 [email protected]
چطور اشتیاق خود را برای کارها افزایش دهیم؟

چطور اشتیاق خود را برای کارها افزایش دهیم؟

داشتن زندگی پرشور چطور می توانم زندگی پرشور داشته باشم و اشتیاقم کم نشود؟ اگر چیزی را تمرین نکنید، مسیرهای عصبی شما ضعیف تر شده و به مرور زمان کوچک می شوند. این درواقع توضیح می دهد که چرا بعد از مدت زمان زیادی ارتباط خود را در رانندگی، نوشتن یا هر چیز دیگری از دست می...