07136476172 - 09172030360 [email protected]
نوزادان و کودکان چقدر به خواب نیاز دارند؟

نوزادان و کودکان چقدر به خواب نیاز دارند؟

خواب برای نوزادان و  کودکان بسیار پراهمیت است. در اوایل زندگی، فرد رشد فوق العاده ای را تجربه می کند. این رشد بر مغز، بدن، احساسات و رفتار تأثیر می گذارد. و زمینه را برای ادامه رشد او در دوران کودکی و نوجوانی فراهم می کند. طبیعی است که والدین بخواهند مطمئن شوند که...