07136476172 - 09172030360 [email protected]
ام اس پیشرونده ثانویه یا مولتیپل اسکلروزیس پیشرونده ثانویه (SPMS) : علائم، تشخیص و درمان

ام اس پیشرونده ثانویه یا مولتیپل اسکلروزیس پیشرونده ثانویه (SPMS) : علائم، تشخیص و درمان

ام اس پیشرونده ثانویه یا مولتیپل اسکلروزیس پیشرونده ثانویه (SPMS) نوعی از مولتیپل اسکلروزیس است.  این نوع ام اس مرحله بعدی پس از ام اس عود کننده-فروکش کننده (RRMS) در نظر گرفته می شود. با مولتیپل اسکلروزیس پیشرونده ثانویه (SPMS) ، دیگر هیچ نشانه ای از بهبودی وجود...