07136476172 - 09172030360 [email protected]
آیا رفتار تکانشی یک اختلال است؟

آیا رفتار تکانشی یک اختلال است؟

رفتار تکانشی زمانی است که به سرعت و بدون فکر کردن به عواقب آن عمل کنید. چیزی فراتر از آن لحظه در ذهن شما نیست. همه ما هر از گاهی درگیر رفتارهای تکانشی می شویم، به خصوص زمانی که جوان هستیم. همانطور که به بلوغ می رسیم، یاد می گیریم که تا حد زیادی تکانه های خود را کنترل...