07136476172 - 09172030360 [email protected]
علائم تومور مغزی

علائم تومور مغزی

  انواع مختلفی از تومورهای مغزی وجود دارد . برخی سرطانی (بدخیم) و برخی غیر سرطانی ( خوش خیم ) هستند. برخی از تومورهای بدخیم از مغز شروع می شوند، بنابراین سرطان اولیه مغز نامیده می شوند. در موارد دیگر، سرطان بدخیم از قسمت دیگری از بدن به مغز سرایت می کند و در نتیجه...