07136476172 - 09172030360 [email protected]

مرکز سلامت مغز دانا عضو انجمن اروپایی شبکه های عصبی (ENNS) می باشد که یک انجمن شامل دانشمندان، مهندسان، دانشجویان و سایر افرادی است که به دنبال یادگیری و پیشبرد درک ما از مدل سازی فرآیندهای رفتاری و مغزی، توسعه الگوریتم های عصبی و بکارگیری مفاهیم مدل سازی عصبی برای مسائل مرتبط در حوضه های مختلف هستند. این مرکز در زمینه طرح های دانش بنیان، محصولات فناورانه و تکنولوژی عصبی فعالیت هایی را با انجمن ENNS شروع کرده و ادامه خواهد داد. 

 

به این مقاله امتیاز دهید