07136476172 - 09172030360 [email protected]

براساس تحقیقات اولیه منتشر شده در Frontiers in Neuroscience Human، به نظر می رسد که مشاهده صحنه های فرود، سیستم “Mirror Neuron” (سلولهای عصبی آینه ای) را در خلبانان بیش از افرادی که خلبان نیستند، فعال می کند.

سیستم “Mirror Neuron” شبکه ای از سلولهای عصبی است که هم در حین انجام حرکت و هم در هنگام مشاهده یک عمل مشابه که توسط شخص دیگری انجام می شود، فعال می شوند.

در این مطالعه، 9 خلبان و 8 نفر که تجربه خلبانی ندارند، صحنه های فرود را مشاهده می کردند، زیرا محققان فعالیت الکتریکی مغز آن ها را تحت نظر داشتند. صحنه ها از دید کابین خلبان مشاهده می شد و از شرکت کنندگان خواسته می شد فاصله تعداد باند را مشخص کنند.

 

 


 
محققان توضیح دادند: “استفاده از یک تسک ساده برای تخمین مسافت، ما را قادر می سازد که به راحتی جمعیت غیر متخصص را با خلبانان مقایسه کنیم و از عوارض احتمالی پیچیدگی های ناشی از جنبه های مربوط به پرواز در این کار جلوگیری کنیم.” 

محققان اختلافاتی بین خلبانان و غیر خلبانان در امواج مغزی mu مشاهده کردند. الگوهای موج مغزی mu به عنوان یک نشانگر فعالیت سیستم Mirror Neuron (نورون های آینه ای) در نظر گرفته می شوند، زیرا هر زمان که شخصی عملی را انجام دهد این امواج سرکوب می شوند و وقتی شخص مشاهده کرد که شخص دیگری یک عمل را انجام می دهد نیزفعالیت آن ها سرکوب می شوند.

خلبانان تمایل داشتند که هنگام مشاهده صحنه های فرود، سرکوب امواج mu را افزایش داده و این نشانگر فعال شدن بیشتر سیستم Mirror Neuron است.

 

اما اهمیت افزایش فعالیت نورون های آینه ای در خلبانان چیست؟

 

همانطور که محققان در مطالعه خود توضیح می دهند، یافته ها نشان می دهد که مغزهای خلبانان هواپیماها را به عنوان “نوعی فرمت بدن خود” مشاهده می کنند. “مشاهده هواپیما در هنگام فرود می تواند مانند مشاهده کسی باشد که در حال دستیابی به یک شیء است – در این حالت، “رسیدن” برای باند.

“در یک فرود، زاویه زیر افق از ویژگی عملکردی برای بیان مکان هواپیما برحسب زاویه تا نقطه خاص روی زمین برخوردار است. این، به خلبان این امکان را می دهد تا به طور مستقیم بین مکان هایی که در سطح هواپیما قرار دارند، تمایز قائل شود”


“به این ترتیب که برای یک خلبان، یک کار به ظاهر ادراکی مانند قضاوت مسافت به عنوان قابلیت های عملکردی یک هواپیما دسته بندی می شود.”

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید. 

منبع:

Investigating Neural Sensorimotor Mechanisms Underlying Flight Expertise in Pilots: Preliminary Data From an EEG Study