07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

 

تحقیقات جدید نشان می دهد شرایطی مانند بیش فعالی با کمبود توجه (ADHD)، اختلال دو قطبی و حتی رفتارهای پرخاشگرانه ممکن است با مصرف قند مرتبط باشند.

 

این تحقیق فرضیه ای را برای حمایت از نقش فروکتوز بالا -یک جزء قند و اسید اوریک (یک متابولیت فروکتوز)-  در افزایش خطر ابتلا به این اختلالات رفتاری، ارائه می دهد.

“ما شواهدی ارائه می دهیم که نشان می دهند فروکتوز، با کاهش انرژی در سلول ها، یک واکنش مشابه با آنچه در گرسنگی اتفاق می افتد را تحریک می کند.”

این تحقیق نشان می دهد یک واکنش جستجوی غذا، تحریک خطر پذیری، تکانشگری یا رفتارهای عجولانه، جستجوی جدید، تصمیم گیری سریع و پرخاشگری، جهت کمک به تأمین مواد غذایی به عنوان یک پاسخ بقا، ایجاد می شود.

بیش از حد بودن این فرآیند در اثر مصرف بیش از حد قند ممکن است باعث ایجاد یک رفتارهای تکانشی شود که از ADHD گرفته تا اختلال دو قطبی یا حتی پرخاشگری را به وجود می آورد.

 

 

“در حالی که این فرآیند برای کمک به زنده ماندن بوده است، مصرف فروکتوز در طول قرن گذشته سر به فلک کشیده و ممکن است به دلیل مقادیر زیادی قند موجود در رژیم غذایی، بیش از حد مصرف شده باشد.”

این مقاله به بررسی چگونگی مصرف بیش از حد فروکتوز موجود در قندهای تصفیه شده و مواد غذایی با فروکتوز بالا می پردازد که می تواند در پاتوژنز اختلالات رفتاری مرتبط با چاقی و رژیم غذایی نقش مهمی داشته باشد.

 

“ما قند را دلیل رفتار پرخاشگرانه نمی دانیم، بلکه توجه داریم که ممکن است یک عامل مؤثر باشد.”

 

محققان مطالعات بیشتری را برای بررسی نقش قند و اسید اوریک، به ویژه با مهارکننده های جدید متابولیسم فروکتوز، توصیه می کنند.

“شناسایی فروکتوز به عنوان یک عامل خطر، اهمیت عوامل ژنتیکی، خانوادگی، جسمی، عاطفی و محیطی را که سلامت مغز را شکل می دهند، نفی نمی کند.”

 

برای اطلاعات بیشتر به مؤسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

 

منبع:

CU Anschutz Medical Campus