07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

tDCS و قدرت بدنی

داشتن بدنی زیبا آرزوی بسیاری از افراد است.برای بیشتر افراد، “بدن زیبا” معادل داشتن عضلاتی قوی و برجسته است.به همین دلیل بدن ورزشکاران به عنوان نمادی برای زیبایی به شمار می رود.

جدای از هدف مورد نظر شما از ورزش کردن، روش مورد استفاده برای  رشد ماهیچه ها و قوی ماندن، تمرینات مقاومتی است.

ممکن است فکر کنید ماهیچه های بزرگ و برجسته تنها برای اهداف زیبایی شناسانه کاربرد دارند، اما ماهیچه های قوی و برجسته می توانند به طول عمر و کیفیت زندگی شما بیفزایند.

برای مثال، تمرینات مقاومتی در افراد پیر، خطر سقوط های ناشی از ضعف استخوان و عضله را کاهش می دهد.

علاوه بر این، تمرینات مقاومتی تاثیر مثبتی بر روی سیستم عصبی نیز دارد. بیشتر روی کورتکس حرکتی، اما این تاثیر مثبت، روی کورتکس پیش پیشانی نیز هست.

 

تمرینات مقاومتی، مهم ترین تکنیک برای افزایش توانایی های فیزیکی از جمله قدرت و استقامت است که اهمیت زیادی در فعالیت های ورزشی دارد.به علاوه، تمرینات مقاومتی برای افزایش سایز عضله نیز استفاده می شود.

برای تاثیر مفید تمرینات مقاومتی،بعضی از متغیر ها اهمیت بیشتری دارند :  حجم تمرین، سرعت و شدت.

حجم تمرین کمیت تمرین را تعریف می کند که می تواند شامل تعداد تمرین ها، ست ها، تکرار حرکت ها و زمان تمرین باشد.

شدت تمرین، با وزنی که در هر بار تمرین مقاومتی استفاده می شود مرتبط است.

و سرعت،به معنی جابه جایی وزنه در مدت زمانی مشخص است.

 

به تازگی، روش های تحریک مغزی استفاده شده اند تا تاثیر آن ها بر کارایی تمرینات مقاومتی بررسی شود. برای مثال کمالی (Kamali) و همکاران، با استفاده از روش tDCS، ناحیه ی کورتکس حرکتی، (C1,Cz,C1) و کورتکس گیچگاهی (T3) را مورد تحریک قرار دادند و مشاهده کردند که در حداکثر وزنه ای که فرد میتواند آن رایک بار جابجا کند (1RM) افزایش یافت همچنین میزان درک فرد از فشار تمرینی Rated Perceived Exertion (RPE) کاهش معنی داری پیدا کرد.

از سوی دیگر، الکسفیکز(AlixFages) و دیگران،تاثیر شدید anodal-TDCS،بر بخش پشتی جانبی کورتکس پیش پیشانی،را در ارتباط با رابطه ی نیرو-سرعت،  حجم تمرینات قدرت، سرعت حرکت و RPE بررسی کردند.

نتایج این پژوهش تعداد تکرار های بیشتر(حجم)،کاهش کمتر در سرعت بین ست ها،و پاسخ های RPE پایین تر را نشان داد.

در نتیجه tDCS ممکن است به افزایش حجم تمرینات مقاومتی و کاهش درک خستگی، کمک کند و بهترین نتایج حاصل از تمرین را به دنبال داشته باشد.

 

پژوهش های آینده باید بررسی شود که تمرینات مقاومتی چه طور فعالیت مغزی،همودینامیک و عملکرد شناختی را تحت تاثیر قرار می دهد.

منابع:

Alix-Fages et al. (2020). Anodal transcranial direct current stimulation enhances strength training volume but not the force–velocity profile. European Journal of Applied Physiology. Doi: https://doi.org/10.1007/s00421-020-04417-2

Kamali et a. (2019). Transcranial direct current stimulation to enhance athletic performance outcome in experienced bodybuilders. Plos One.