07136476172 - 09172030360 [email protected]

واحد ارزیابی و تشخیص

واحد ارزیابی و تشخیص مرکز سلامت مغز دانا

واحد ارزیابی و تشخیص یکی از زیر مجموعه های مرکز سلامت مغز دانا است که نقطه ورود تمامی مراجعین جدید به موسسه در مرحله اول محسوب می شود. ورود مراجعین به مرکز سلامت مغز دانا می تواند به واسطه ارجاع از مراکز پزشکی و یا به صورت مستقیم و به واسطه درخواست مراجع صورت گیرد. طی مرحله اول و در بدو ورود، ارزیابی جامعی از علایم عصب روانشناختی برای تمامی مراجعین مرکز سلامت مغز دانا صورت خواهد گرفت.

واحد ارزیابی و تشخیص

کادر تخصصی مرکزسلامت مغز دانا شامل متخصصین علوم اعصاب، علوم شناختی، روانپزشک، روانشناس، گفتاردرمانگر، رواندرمانگر است که به ارزیابی تمامی جوانب مشکلات مراجع می پردازند. همچنین به منظور ارزیابی و تشخیص دقیق تر، متخصصانی به صورت ویژه در حیطه های خردسال، کودک، نوجوان، بزرگسال و خانواده آموزش دیده اند که به صورت اختصاصی به بررسی مشکلات می پردازند. اطلاعات پیشین مراجع مانند آزمایش های پزشکی، پرونده پزشکی و ارزیابی های عصب روانشناختی، داروهای تجویز شده در گذشته و حال، آزمون های هوش یا شخصیت و …، لازم است در اختیار تیم ارزیابی و تشخیص مرکز سلامت مغز دانا قرار گیرد.

در خصوص مراجعان در سن مدرسه (۶-۱۸ سال)؛ همراه داشتن کارنامه تحصیلی سال های قبل و نسخه ای از عملکرد فعلی مراجع (مانند؛ دفتر مشق، دیکته، ریاضی و …) ضروری است. همچنین گزارش معلمان در مورد رفتار مراجع در کلاس مدرسه می تواند بسیار مفید واقع گردد. دفتر نقاشی، کاردستی و همچنین نظر مربی مهد در مورد مراجعین زیر ۶ سال بسیار سودمند خواهد بود. به دلیل ضرورت تکمیل برخی اطلاعات اولیه و آزمون های غربالگری، غالباً یک ساعت پیش از شروع نوبت ارزیابی و تشخیص، مراجع درگیر فرآیند تشخیص خواهد بود. مدت زمان ارزیابی نیز حدود 15 تا 20 دقیقه است.

فرآیند تشخیص یک فرآیند پویا است و در طول جلسه ارزیابی و تشخیص و حتی در فرایند مداخلات بازتوانی عصب روانشناختی به آن توجه می شود. در صورتی که مصاحبه بالینی و تاریخچه فردی واجد اطلاعات دقیقی باشد؛ معمولاً در ۸۰ درصد موارد تشخیص اولیه مشخص شده و فرد به واحد یا واحد های مرتبط در مرکز سلامت مغز دانا ارجاع داده خواهد شد (مراجعه کنید به واحد های انستیتو). در برخی موارد برای تعیین تشخیص دقیق تر، نیازهای به آزمون های تکمیلی وجود دارد که این آزمون ها در مراحل بعدی انجام خواهد گرفت و فرد برای این ارزیابی ها به واحد مربوطه ارجاع داده می شود. طی فرایند ارزیابی و تشخیص تیم تخصصی به تعیین راهبرد مداخله ای با استفاده از نوروتکنولوژی، دارودرمانی یا روش های دیگر مانند کاردرمانی یا رواندرمانی میپردازد که می تواند شامل توانبخشی و یا توانمند سازی عصب روانشناختی و الکتروفیزیولوژی و رویکرد تکنولوژیک عصبی باشد. پس از اتمام جلسه ارزیابی و تشخیص و ورود به بخش بازتوانی عصب روانشناختی، روند مداخله و متعاقباً رفع تدریجی نشانه های مشکل آغاز خواهد شد. مراجع معمولاً به فواصل زمانی یک تا یک و نیم ماه و جهت بررسی وضعیت سلامت مغز، نشانه های مشکل و پاسخ مناسب به روند مداخلات، مجدداً با متخصص اولیه دیدار خواهد داشت.