چرا بعضی افراد از حس ترس، لذت می برند؟

به این فکر کنید: ضربان قلب تند و تیز … تنفس شدید … عرق سرد … پروانه هایی در معده شما … به نظر نمی رسد که تجربه های خیلی خوبی باشد ، اما وقتی احساس ترس می کنیم آنها را تحمل می کنیم. اما چرا بسیاری از مردم دوست دارند ترسیده باشند به عبارت … ادامه خواندن چرا بعضی افراد از حس ترس، لذت می برند؟