07136476172 - 09172030360 [email protected]
آیا بدون مغز هم می توان فکر کرد؟

آیا بدون مغز هم می توان فکر کرد؟

مقدمه اخیرا مطالعاتی روی موجوداتی به نام  Slime mold که فاقد مغز هستند انجام شد. نتایج نشان داده که آنها از سرنخ های فیزیکی برای تصمیم گیری در مورد محل رشدشان استفاده می کنند. اگر مغز نداشتید، هنوز می توانستید در محیط اطراف خود حرکت کنید؟ با توجه به تحقیقات جدید در...