07136476172 - 09172030360 [email protected]
بهترین جهت برای خواب: جهت توصیه شده برای خوابیدن کدام است؟

بهترین جهت برای خواب: جهت توصیه شده برای خوابیدن کدام است؟

چیدمان محیط اتاق خواب  یک فرایند هنری است. شما می‌توانید نورها را کم کنید، دیوارهای اتاقتان را با رنگی ملایم رنگ کنید. و روی تخت‌خواب در جهت مناسب بخوابید.  خوابیدن در کدام جهت بهتر است؟ طبق سنت‌های باستانی مانند واستو شاسترا، بهترین جهت برای خوابیدن به جهت جنوب است....