07136476172 - 09172030360 [email protected]
چرا احساسات مسری هستند؟

چرا احساسات مسری هستند؟

احساسات مسری یا سرایت عاطفی همه چیز می تواند به روش دیگری نیز کار کند. شنیدن یک آهنگ غم انگیز در زمانی که روز خوبی را سپری می کنید می تواند به سرعت حال شما را تغییر دهد. اگر شما کسی هستید که گوش شنوایی دارد ممکن است از شنیدن مشکلات یک دوست ناراحت یا مضطرب شوید. اما...