07136476172 - 09172030360 [email protected]
تفاوت اوتیسم با عملکرد بالا و سندرم آسپرگر

تفاوت اوتیسم با عملکرد بالا و سندرم آسپرگر

اوتیسم با عملکرد بالا یک تشخیص پزشکی رسمی نیست. اغلب برای اشاره به افراد اوتیستیک که بدون کمک دیگران بخوبی می خوانند، می نویسند، صحبت می کنند، استفاده می شود. اوتیسم یک اختلال عصبی رشدی است که با مشکلات در تعامل اجتماعی و ارتباطات مشخص می شود. برخی از افراد اوتیستیک...