07136476172 - 09172030360 [email protected]
فرسایش مغز یا زوال عقل اجسام لویی

فرسایش مغز یا زوال عقل اجسام لویی

فرسایش مغز یا زوال عقل اجسام لویی (LBD) نوعی زوال عقل است که در آن اجسام لوئی دچار فرسایش میشود. اجسام لویی توده هایی از پروتئین هستند که در داخل نورون های خاص (سلول های مغز) ساخته می شوند. آنها باعث آسیب به نورون ها در مناطقی از مغز می شوند که بر توانایی های ذهنی،...