07136476172 - 09172030360 [email protected]
تداخل داروهای اعصاب با گیاهان دارویی

تداخل داروهای اعصاب با گیاهان دارویی

این تصور که گیاهان دارویی اگر تاثیر درمانی نداشته باشند حداقل بی‌خطر هستند اشتباه است. بسیاری از افراد بر این باورند که “داروی طبیعی” ایمن تر است. و این احتمال را در نظر نمی گیرند که چای های گیاهی طبیعی ممکن است با داروها تداخل داشته باشند یا عوارض جانبی...