07136476172 - 09172030360 [email protected]
 تفاوت مغز انسان با حیوان

 تفاوت مغز انسان با حیوان

تحقیقات جدید بر روی آنچه که باعث می شود مغز انسان را منحصر به فرد می کند اشاره میکنند. ظرفیت شناختی قابل توجه ما به ما اجازه داده است که چرخ را اختراع کنیم، اهرام  را بسازیم یا به کره ماه سفر کنیم. در واقع، دانشمندان گاهی به مغز انسان به عنوان “دستاورد تاج گذاری...