07136476172 - 09172030360 [email protected]
هرآنچه لازم است از صرع بدانید!

هرآنچه لازم است از صرع بدانید!

تشنج چیست؟ مغز شما از میلیاردها نورون تشکیل شده است. سلول های عصبی که اطلاعات را با تعامل با یکدیگر پردازش و انتقال می دهند. این فعل و انفعالات را می توان از طریق الکتروانسفالوگرام (EEG) مشاهده و ارزیابی کرد. بیشتر فعل و انفعالات نورون ها با چند اختلال اتفاق می افتد....