07136476172 - 09172030360 [email protected]
راه‌ رفتن در خواب

راه‌ رفتن در خواب

راه‌رفتن در خواب که به طور رسمی به عنوان اختلال خواب شناخته می شود. راه رفتن در خواب  یک اختلال رفتاری است که در طول خواب عمیق منشأ می گیرد.  و منجر به راه رفتن یا انجام سایر رفتارهای پیچیده در حالی که عمدتاً فرد در خواب است، می شود. این اختلال در کودکان شایع تر از...