07136476172 - 09172030360 [email protected]
شیمی درمانی و حافظه (مه مغزی)! اثرات شیمی درمانی بر مغز و راه حل!

شیمی درمانی و حافظه (مه مغزی)! اثرات شیمی درمانی بر مغز و راه حل!

مه مغزی به دلیل شیمی درمانی زمانی اتفاق می افتد که برای مقابله با سرطان، شما از شیمیی درمانی استفاده می کنید. در این حالت حافظه و به خاطر سپاری اطلاعات شما دچار مشکل می شود. معمولاً مه مغزی شیمی درمانی یک مسئله کوتاه مدت است، اما برخی از افراد ممکن است ماه ها پس از...