07136476172 - 09172030360 [email protected]
“شوهرم زیاد مشروب میخوره چیکار کنم؟”: با همسر الکلی چگونه برخورد کنیم

“شوهرم زیاد مشروب میخوره چیکار کنم؟”: با همسر الکلی چگونه برخورد کنیم

اگر مصرف الکل شریک زندگی‌تان شما را نگران کرده است، ممکن است احساس کنید که باید در  مورد آن صحبت کنید اما ممکن است ندانید چه بگویید. پیدا کردن راه درست برای طرح موضوع بدون ناراحت کردن یا توهین به  آنها می تواند دشوار باشد. اگر در این مخمصه هستید، تنها نیستید. مؤسسه...