07136476172 - 09172030360 [email protected]
عوارض داروهای اعصاب در دراز مدت

عوارض داروهای اعصاب در دراز مدت

عوارض داروهای اعصاب در دراز مدت با هم بشنویم: قرار نیست یک جا رو درست کنیم، بزنیم صد جای دیگه رو خراب کنیم! اختلالات اعصاب و روان به اندازه کافی آزاردهنده است و کیفیت زندگی افراد را به طرز نامطلوبی تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین بسیار مهم است که از عوارض داروهای...