07136476172 - 09172030360 [email protected]
هانتینگتون!

هانتینگتون!

مقدمه ای بر هانتینگتون بیماری هانتینگتون (HD) یک اختلال مغزی پیشرونده است. توسط یک ژن معیوب ایجاد می شود. این بیماری باعث ایجاد تغییراتی در ناحیه مرکزی مغز می شود که بر حرکت، خلق و خو و مهارت های تفکر تأثیر می گذارد. این بیماری توسط یک ژن معیوب روی کروموزوم 4 ایجاد می...