07136476172 - 09172030360 [email protected]
عشق، مغز و هورمون ها!

عشق، مغز و هورمون ها!

مقدمه از منظر تکاملی، عشق رمانتیک را می توان مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با کسب و حفظ احساسات مورد نیاز برای بقا و بازتولید در نظر گرفت. این احساسات راهبردهای رفتاری فرد را به گونه ای تغییر می دهد که احتمال دستیابی به این اهداف را افزایش می دهد. سوال همیشگی علم این...