مدرسین رسمی مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز (BBFGM)

Brain-Based Geometric Meditation (FGM-Trainer) Course Certificate of COMPLETION Last name First name Aghajari Farzaneh Bozorgi soheila Abbasi Nasim Alipour Akbar Shahnia Irandokht