وقتی ساعت درونی تنظیم کننده خواب و بیداری دچار مشکل میشود!

مشکلات خوابیدن یا بیدار ماندن در مواقع نامناسب ممکن است نشان دهنده این باشد که  شما در ساعت بیولوژیکی خود مشکلی دارید که اختلال ریتم شبانه روزی نامیده می شود، اما اختلالات ریتم شبانه روزی چیست؟ این شرایط رایج، ممکن است شامل تمایل به خوابیدن در یک زمان غیرمعمول، الگوی خواب نامنظم، و حتی جت لگ یا اختلال خواب در حین کار … ادامه خواندن وقتی ساعت درونی تنظیم کننده خواب و بیداری دچار مشکل میشود!