ورزش و احساس معنا و هدفمندی در زندگی

عادت های مرتبط با ورزش می توانند روی احساس هدفمندی ما در زندگی تاثیر بگذارند. احساس هدفمندی نیز از سمت دیگر می تواند روی نحوه ی ورزش کردن ما تاثیر بگذارد. در این زمینه، یک پژوهش جدید انجام شده است که تاثیر احساس هدفمندی و داشتن معنا در زندگی را بررسی می کند. این پژوهش … ادامه خواندن ورزش و احساس معنا و هدفمندی در زندگی