واحد ارزیابی و تشخیص

واحد ارزیابی و تشخیص مرکز سلامت مغز دانا واحد ارزیابی و تشخیص یکی از زیر مجموعه های مرکز سلامت مغز دانا است که نقطه ورود تمامی مراجعین جدید به موسسه در مرحله اول محسوب می شود. ورود مراجعین به مرکز سلامت مغز دانا می تواند به واسطه ارجاع از مراکز پزشکی و یا به صورت … ادامه خواندن واحد ارزیابی و تشخیص