07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

آیا زنان بهتر از مردان همکاری کردن را یاد می گیرند؟ طبق پژوهش جدیدی که در مجله ی روانشناسی چاپ شده است، هم بله و هم نه!

یک گروه از روانشناسان متوجه شدند که مردان در مقایسه با زنان، بیشتر در حالت های مرزی خودخواهی شدید یا از خودگذشتگی شدید، رفتار می کردند. این رفتار ها در موقعیت هایی بررسی شده بود که افراد می توانستند تصمیم هایی با نفع شخصی یا به نفع گروه بگیرند.

در این پژوهش، محققان متوجه شدند مردان در موارد زیادی تنها و رها عمل می کنند، به این معنا که سعی می کنند سود خود را به قیمت کمتر کمک کردن به گروه افزایش دهند.

اما باز هم این مردان بودند که بیشتر در دسته ی یاریگران بی چشمداشت قرار می گرفتند.

این افراد حتی در مواردی که کمک آن ها دارای پاداش متقابل نبود، به کمک کردن ادامه می دادند.

زنان در مقابل، بیشتر به طور نسبی و مشروط  به کمک و همکاری می پرداختند.

بنابر این پژوهش نمی توان گفت این زنان هستند یا مردان که در فعالیت های همکاری، بهتر عمل می کنند. بلکه نتیجه ی این پژوهش این است که زنان و مردان، رفتارهای مربوط به همکاری را متفاوت از هم بروز می دهند.

مردان بیشتر یک رویکرد همه یا هیچ اتخاذ می کنند در حالی که زنان، در اکثر موقعیت ها به طور متوسط و نسبی همکاری می کنند.

این، البته تنها یکی از تقاوت های جنسیتی بین زنان و مردان است. تفاوت های دیگری نیز بین این دو جنس وجود دارد که در ادامه به برخی از این ها اشاره شده است:

  • زنان در تشخیص حالت های جهره قوی تر از مردان عمل می کنند.
  • مردان زودتر از زنان احساس تنهایی را در زندگی تجربه می کنند اما زنان در ادامه ی زندگی بیشتر احساس تنهایی می کنند.
  • مردان زمان بیشتری را در مقایسه با زنان آسوده خاطر هستند.
  • مردان معمولا روابط عاطفی قبلی خود را با علاقه ی بیشتری به یاد می آورند.
  • مردان معمولا در مقابل خیانت هم جنس خود، تحمل بیشتری دارند.

اما موضوعی که اهمیت دارد این است که همه ی ما بیش از آنکه متفاوت باشیم، به هم شبیه هستیم. 

موضوع مهم دیگری که این پژوهش به آن پی برد، علاقه ی زنان و مردان، هر دو به همکاری با افرادی است که آن ها را تا به حال نمی شناخته اند.

برای مثال در بازی های اقتصادی که به هر نفر 10 تومان داده میشد، و از آن ها خواسته می شدکه یا تمام پول را برای خود نگه دارند یا قسمتی

از آن را برای یک بازیکن ناشناس بفرستند، بسیاری از افراد تصمیم می گرفتند ثروت خود را به اشتراک بگذارند.

همکاری در طبیعت ماست و زمانی که نتوانیم همکاری کنیم،به اندازه ی دیگران رنج می بریم.

منبع:

psychologytoday.com

 

سلامت جسم و روان زنان در دوران کرونا

ارتباط بیماری صبحگاهی (ویار) در زنان باردار و افسردگی

چرا افسردگی در زنان نسبت به مردان، رایج تر است؟

تغییر درک هویت جنسی با استفاده از واقعیت مجازی