چه طور از احساس خشم و عصبانیت به نفع خودمان استفاده کنیم؟

داشتن احساس خشم و عصبانیت، طبیعی است. خشم می تواند حتی سالم و سازنده باشد. خشم، عملکرد های مهمی را در ما فعال می کند.از جمله اینکه ما را وادار می کند تا زمانی که شرایط دشوار می شود، اقدام کنیم و کاری انجام دهیم. به همین دلیل، خشمگین شدن، به خودی خود، علت نیست. … ادامه خواندن چه طور از احساس خشم و عصبانیت به نفع خودمان استفاده کنیم؟