07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

دانشمندان دریافتند که تجربه بدن جنس مخالف می تواند بر درک هویت جنسیتی فرد تأثیر بگذارد. یک مطالعه جدید با استفاده از واقعیت مجازی باعث شد تا افراد احساس کنند که با بدن خود غریبه هستند.

 

یک مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که تحت توهم داشتن بدن جنس مخالف قرار گرفته اند درک متفاوتی از جنبه های مردانه و زنانه دارند.

دانشمندان در مقاله خود هویت جنسیتی را چنین تعریف کردند: “مجموعه ای از افکار و احساسات در مورد جنسیت خود، که ممکن است با جنسیت تعیین شده هنگام تولد مطابقت داشته باشد یا نه.” برای تحقیق در این مورد، آنها سه آزمایش را با استفاده از واقعیت مجازی طراحی کردند که به افراد اجازه می داد بدنی را که با آن متولد نشده اند، تجربه کنند.

این آزمایش ها توسط پاول تاکیکوفسکی از موسسه کارولینسکا در سوئد انجام شد که نمونه نسبتاً بزرگی از 140 نفر را شامل می شد. در یکی از این آزمایش ها شرکت کنندگان دارای یک نمایشگر نصب شده به سر بودند که در حال پخش فیلم POV اول شخص از بدن مرد و زن بود.

شرکت کنندگان مجبور بودند که بدن غریبه را لمس کنند در حالی که همان نوع لمس، روی بدن آنها احساس می شد. ماهیت لمس شده همزمان باعث ایجاد توهم از بدن شخص دیگری می شود.

در سایر شرایط کنترلی لمس ها ناهمزمان بوده و توهم را بر هم می زند. در همه موارد، افراد باید به دانشمندان می گفتند که چگونه خودشان را مرد یا زن درک می کنند.

این آزمایشات نشان داد که شرکت کنندگان هنگام هماهنگی شرایط، احساس ارتباط بیشتری با بدن شخص دیگر دارند. زنان و مردان هر دو در طول چنین تجربه هایی احساس کمتری در شناسایی جنسیت خود داشتند.

در آزمایش (الف)، آزمودنی ها از یک نمایشگر سر نصب شده استفاده می کردند که در آن بدن یک مرد یا زن ناشناخته از دید اول شخص (با بدن واقعی شرکت کننده خارج از دید) نشان داده می شد. در بخش (ب)، شرکت کنندگان برای ارزیابی درجه احساس بدن جنس مخالف، باید بعد از هر تعامل، این توهم را ارزیابی کنند.

“ما دریافتیم که حتی یک تغییر کوتاه در رابطه هویت جنسی درک شده شخص، جنبه های ذهنی، ضمنی و مربوط به شخصیت را از جنسیت خود به روز می کند و این جنبه ها را در گروه های زن و مرد متعادل تر می کند”

“سیالیت هویت جنسیتی که ما در اینجا گزارش می دهیم، دانش قبلی را با نشان دادن اینکه ارتباط بین درک بدن خود و احساس جنسیت خود پویا، قوی و مستقیم است، گسترش می دهد.”

آزمایش دیگری دریافت که تعصبات ضمنی جنسیت افراد در طی توهم داشتن بدن جنس مخالف متعادل تر می شود. آزمایش سوم نشان داد که این توهم بر باورهای صریح جنسیتی نیز تأثیر می گذارد.

نظریه های جنسیتی کنونی، همانطور که در این مطالعه مشخص شد، از موقعیت یابی هویت جنسیتی به عنوان یک “دوگانگی دقیق زن و مرد” دور شده اند.

در عوض، دانشمندان می گویند، نظر غالب این است که جنسیت به طور جداگانه از انواع ارتباطات با هر دو جنس و همچنین از ژنتیک شخصی، هورمون ها، الگوهای رفتاری و زندگی اجتماعی حاصل می شود. این درک نیز وجود دارد که حس جنسیت با توجه به اعتقادات شما در مورد زنان و مردان نیز تعیین می شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به مؤسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

 

منبع:

Tacikowski, P., Fust, J. & Ehrsson, H.H. Fluidity of gender identity induced by illusory body-sex changeSci Rep 10, 14385 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-71467-z

به این مقاله امتیاز دهید