تعبیر رویای پریشان و کابوس های شبانه چیست؟

حدودا هر فرد در طول یک خواب شبانه ی عادی  نزدیک به 2 ساعت رویا می بیند. رویاها در مرحله حرکات سریع چشم  حین خواب  دیده می شوند که به آن خواب رِم (REM) گفته میشود.