بازاریابی و فروش به کمک دانش مغز! بخش اول

بازاریابی عصبی جهان را طوفانی می کند و تقریباً توسط همه شرکت ها و دانشگاه های بزرگ به طریقی یا شکلی مورد استفاده قرار گرفته است. علی رغم چنین تأثیر گسترده ای در دنیای بازاریابی ، بسیاری از مردم دقیقاً نمی دانند بازاریابی عصبی چیست یا چگونه می توان از آن به طور موثرتری استفاده … ادامه خواندن بازاریابی و فروش به کمک دانش مغز! بخش اول