استرس و اضطراب از کجا ناشی می شوند و چگونه می توان آن ها را مدیریت کرد؟

ما در طول زندگی با تنش های زیادی در خانه یا در محل کار و جامعه مواجه هستیم. در شرایط پراسترس همه افراد با خود تکرار میکنند که استرس دارم و نمیتوانم کار کنم. در این شرایط پر استرس عملکرد مغز ما چونه خواهد بود؟ تاثیر دراز مدت استرس بر مغز چیست؟  تفاوت استرس و … ادامه خواندن استرس و اضطراب از کجا ناشی می شوند و چگونه می توان آن ها را مدیریت کرد؟